Nieuws

Onrust onder expats en werkgevers door tussentijdse verkorting expatregeling

15-05-2018

De tussentijdse verkorting van de expatregeling blijft zeker niet onopgemerkt. Maar wat betekent het nu precies voor uw organisatie en uw medewerkers?

In het FD (1 mei 2018) is hier een interessant opinie-stuk over gepubliceerd dat wij graag met u delen.

OP 20 APRIL HEEFT HET KABINET AANGEKONDIGD DE 30%-REGELING TE VERKORTEN NAAR VIJF JAAR. DIT ARTIKEL BEVAT EEN OPINIE VAN TWEE PWC-EXPERTS OP HET GEBIED VAN GRENSOVERSCHRIJDENDE ARBEID, OVER DE AANGEKONDIGDE GEVOLGEN VOOR WERKNEMERS DIE MOMENTEEL AL BESCHIKKEN OVER DE 30%-REGELING.

In april kondigde het kabinet aan de duur van de 30%-regeling per 1 januari 2019 te verkorten van acht jaar naar vijf jaar. Deze regeling biedt werkgevers de mogelijkheid om een deel van het loon, maximaal 30%, belastingvrij te verstrekken aan buitenlandse werknemers die tijdelijk in Nederland werken. De aanscherping van deze zogenoemde ‘expatregeling’ geldt ook voor bestaande gevallen, zonder overgangsrecht, en kan voor bestaande situaties heel ingrijpend zijn. Vanuit het oogpunt van rechtszekerheid bepleiten wij daarom dat er alsnog een vorm van overgangsrecht wordt geïntroduceerd.

De verkorting van de 30%-regeling kwam niet als een verrassing, maar was een aanbeveling die volgde uit een evaluatie die medio vorig jaar is uitgevoerd. Het uitblijven van overgangsrecht betekent bijvoorbeeld dat een werknemer die een 30%-regeling heeft voor de periode van 1 januari 2014 tot 1 januari 2022 over 7 maanden niet meer onder de regeling valt. Deze tussentijdse verkorting veroorzaakt onrust onder werkgevers en expats.

Overgangsrecht werknemers die al onder 30%-regeling vallen?

Wij achten het om meerdere redenen onwenselijk dat er geen overgangsrecht zal gelden voor de werknemers die al onder de 30%-regeling vielen op het moment van de genoemde aankondiging. Zo is nu al te voorzien dat werkgevers geconfronteerd zullen worden met juridische procedures met werknemers. Sommige werknemers zullen namelijk de mening zijn toegedaan dat de werkgever moet compenseren, bijvoorbeeld als er vanuit die kant verwachtingen zijn gewekt over een bepaald netto inkomen voor een periode van acht jaar.

De voorzienbaarheid van de financiële gevolgen van belastingwetgeving achten wij van groot belang. Dit element verdient dan ook meer aandacht in het wetgevingsproces. Hoewel uiteraard in algemene zin geldt dat fiscale wetgeving regelmatig wordt gewijzigd, gaat het in dit geval om situaties waarbij voor bepaalde tijd een regeling van toepassing is verklaard en hiervoor beschikkingen zijn afgegeven. Carrière- en investeringsbeslissingen worden gemaakt op basis van dergelijke concrete verwachtingen…

…Wij pleiten voor de introductie van overgangsrecht. Dit kan naar onze mening eenvoudig worden vormgegeven door, kort gezegd, de duur van de 30%-regelingen die zijn ingegaan vóór 20 april 2018 (datum waarop de wijzigingen zijn aangekondigd) onveranderd te laten.

Voor het volledige artikel verwijzen wij u graag naar FD.nl. Uiteraard lichten wij graag de gevolgen van de wijziging van de 30%-regeling voor uw specifieke situatie toe. Neem contact op met onze fiscale adviseur Jantiene van der Velden en zij helpt u verder.

 

Terug naar het overzicht

Wilt u een expert spreken voor uw grensoverschrijdende arbeidszaken?

Vraag een gratis adviesgesprek aan