Algemene voorwaarden

Voor de toepasselijke algemene voorwaarden klikt u op de betreffende knop hieronder.

ARTIKEL 1 – ALGEMEEN

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: de wederpartij van Opdrachtnemer bij een overeenkomst als bedoeld in Artikel 2.1; Opdrachtnemer: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EXTERUS B.V., gevestigd te Den Haag.
1.2 Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Opdrachtnemer.
1.3 Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de indirect of direct bestuurders van Opdrachtnemer, alsmede ten behoeve van al degenen die voor Opdrachtnemer werkzaam zijn en/of worden ingeschakeld.

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten van opdracht, strekkend tot het verrichten van werkzaamheden door Opdrachtnemer, alle daaruit voortvloeiende en/of daarmee samenhangende overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, respectievelijk hun rechtsopvolgers, alsmede alle door Opdrachtnemer gedane aanbiedingen en/of offertes.
2.2 De overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer komt tot stand op het eerste van de volgende momenten dat (i) de door Opdrachtnemer en Opdrachtgever ondertekende Opdrachtbevestiging door Opdrachtnemer retour is ontvangen; (ii) Opdrachtnemer met de uitvoering van de opdracht een aanvang neemt; of (iii) op andere wijze blijkt dat de Opdrachtnemer de opdracht heeft aanvaard.
2.3 Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever of derden wordt uitdrukkelijk door Opdrachtnemer van de hand gewezen. 2.4 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om haar algemene voorwaarden te wijzigen.
2.5 Van de algemene voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover Opdrachtnemer deze uitdrukkelijk en schriftelijk aan Opdrachtgever heeft bevestigd.
2.6 Indien enig beding, deel uitmakend van deze algemene voorwaarden of van de overeenkomst, nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijven de algemene voorwaarden en de overeenkomst voor het overige zoveel mogelijk in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.

ARTIKEL 3 – GEGEVENS EN INFORMATIE

3.1 Opdrachtnemer is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de opdracht indien Opdrachtgever alle door Opdrachtnemer verlangde gegevens en informatie, in de vorm en op de wijze als door Opdrachtnemer gewenst, heeft verstrekt. Extra kosten en vertragingen in de uitvoering van de opdracht, ontstaan doordat Opdrachtgever de verlangde gegevens of informatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk heeft verstrekt, komen voor rekening van Opdrachtgever.
3.2 Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.
3.3 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Opdrachtnemer verstrekte gegevens en informatie.

ARTIKEL 4 – UITVOERING VAN DE OPDRACHT

4.1 Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door Opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht.
4.2 Opdrachtnemer zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren; Opdrachtnemer kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.
4.3 Termijnen waarbinnen werkzaamheden dienen te zijn voltooid zijn slechts fatale termijnen indien zulks schriftelijk is overeengekomen.
4.4 De overeenkomst kan – tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is – door Opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij Opdrachtnemer de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn.

ARTIKEL 5 – INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

5.1 Alle rechten van intellectuele eigendom, daaronder mede begrepen adviezen, werkwijzen, (model)contracten, systemen, systeemontwerpen en computerprogramma’s, auteurs-, merken-, modellen-, octrooi-, databank-, en naburige rechten, zowel naar Nederlands als naar buitenlands recht, op al hetgeen Opdrachtnemer tijdens de looptijd van de overeenkomst in het kader van of als voortvloeisel van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontwikkelt of doet ontstaan, komen volledig toe aan Opdrachtnemer, voor zover deze niet reeds aan derden toekomen.
5.2 Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer is het Opdrachtgever niet toegestaan de intellectuele eigendomsrechten of de vastlegging daarvan op gegevensdragers al dan niet tezamen met of door inschakeling van derden te verveelvoudigen, openbaren of exploiteren, onverminderd het bepaalde in Artikel 6.

ARTIKEL 6 – GEHEIMHOUDING

6.1 Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn verplicht de door of namens de andere partij verschafte gegevens en informatie geheim te houden tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze verplichting geldt niet voor zover op Opdrachtgever of Opdrachtnemer een wettelijke of beroepsplicht rust tot openbaarmaking, waaronder begrepen de meldingsplicht voortvloeiend uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en andere nationale of internationale regelgeving met vergelijkbare strekking, of voor zover Opdrachtgever en Opdrachtnemer elkaar van de geheimhoudingsplicht hebben ontheven. Deze bepaling verhindert niet vertrouwelijk collegiaal overleg binnen de organisatie van Opdrachtnemer en vertrouwelijk overleg met de door haar ingeschakelde derden, voor zover Opdrachtnemer zulks voor een zorgvuldige uitvoering van de opdracht of ter zorgvuldige voldoening aan wettelijke of beroepsverplichtingen noodzakelijk acht.
6.2 Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij is het de ene partij niet toegestaan de inhoud van adviezen, opinies of andere al dan niet schriftelijke uitingen van de andere partij openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, behoudens voor zover dit rechtstreeks uit de overeenkomst voortvloeit, geschiedt ter verkrijging van een deskundig oordeel omtrent de desbetreffende werkzaamheden van de andere partij, op de ene partij een wettelijke of beroepsplicht tot openbaarmaking rust, of indien zij voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele- of strafprocedure.

ARTIKEL 7 – HONORARIUM

7.1 Opdrachtgever is aan Opdrachtnemer een honorarium alsmede vergoeding van gemaakte kosten verschuldigd overeenkomstig de bij Opdrachtnemer gebruikelijke tarieven, berekeningsmethodieken en werkwijzen. Opdrachtnemer is gerechtigd haar tarieven eenzijdig te wijzigen.
7.2 Ten behoeve van Opdrachtgever betaalde verschotten en kosten van derden worden doorbelast. Verschotten en kosten van derden die reeds zijn gemaakt doch waarvan de declaraties nog niet zijn ontvangen zullen na ontvangst van de betreffende declaraties in rekening worden gebracht.
7.3 Het honorarium van Opdrachtnemer, vermeerderd met de overige onkosten en declaraties van ingeschakelde derden en voor zover verschuldigd omzetbelasting, wordt in beginsel en behoudens nader gemaakte afspraken maandelijks aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

ARTIKEL 8 – BETALING

8.1 Betaling dient zonder enige aftrek, korting of verrekening in euro’s te geschieden door storting of overmaking op de op de declaratie aangegeven bank- of girorekening binnen veertien dagen na declaratiedatum, bij gebreke waarvan Opdrachtgever in verzuim is.
8.2 Indien Opdrachtgever nalaat een of meer declaraties van Opdrachtnemer tijdig en volledig te voldoen, dan is Opdrachtgever gerechtigd onmiddellijk de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Tevens is in dat geval de Opdrachtgever over het verschuldigde bedrag met ingang van de dag volgend op de uiterste dag van betaling de wettelijke rente volgens artikel 6:119a BW en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, voor wat betreft de buitengerechtelijke incassokosten met een minimum van EUR 750,00.
8.3 Alle kosten die Opdrachtnemer maakt in verband met een gerechtelijke procedure tegen Opdrachtgever zijn voor rekening van Opdrachtgever, ook voor zover deze kosten de rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen, tenzij Opdrachtnemer als verliezende partij in de kosten wordt veroordeeld.
8.4 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om – ook tijdens de uitvoering van een opdracht, indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever daartoe naar het oordeel van Opdrachtnemer aanleiding geeft – van Opdrachtgever gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling en/of het stellen van zekerheid te verlangen, bij gebreke waarvan Opdrachtnemer gerechtigd is de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten.
8.5 Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd voorschotten voor te verrichten werkzaamheden of te maken kosten te verlangen.

ARTIKEL 9 RECHTEN OPDRACHTGEVER

9.1 Indien Opdrachtgever het niet eens is met de verrichte werkzaamheden of een declaratie dient zij op straffe van verval van alle aanspraken binnen 30 dagen na de verzenddatum van de betreffende stukken of informatie, haar bezwaren schriftelijk aan Opdrachtnemer kenbaar te maken dan wel, indien Opdrachtgever aantoont dat zij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek, waarbij Opdrachtnemer de keuze heeft tussen aanpassing van de declaratie, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de desbetreffende werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie van door Opdrachtgever reeds betaalde declaratie naar evenredigheid.
9.2 Een bezwaar schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op, behoudens voor zover Opdrachtnemer aan Opdrachtgever te kennen heeft gegeven dat hij het bezwaar gegrond acht.

ARTIKEL 10 – OPZEGGING

10.1 Indien een overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen onder opgave van redenen schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden. Opdrachtnemer is nimmer gerechtigd een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan tussentijds op te zeggen en/of anderszins te (doen) eindigen.
10.2 Ieder der partijen is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de andere partij:
(a) toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst en na daartoe schriftelijk en gedetailleerd te zijn gesommeerd, niet alsnog binnen twee weken na de datum van bedoelde sommatie haar verplichtingen onder de overeenkomst nakomt;
(b) surséance van betaling aanvraagt, regelingen treft ten bate van crediteuren, in staat van faillissement wordt verklaard en dit faillissement niet binnen twee weken wordt opgeheven;
(c) een onderhands akkoord wenst aan te gaan met haar crediteuren, dan wel executoriaal beslag wordt gelegd op haar gehele vermogen of op andere wijze de beschikkingsmacht verliest over haar vermogen; of
(d) haar werkzaamheden beëindigt, dan wel aanzienlijk vermindert, of een besluit is genomen tot ontbinding of liquidatie van de andere partij.
10.3 Ingeval van beëindiging van de overeenkomst, zullen op het moment van de beëindiging reeds door Opdrachtnemer ter uitvoering van de overeenkomst verrichte prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij Opdrachtgever bewijst dat Opdrachtnemer ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Opdrachtnemer vóór de beëindiging heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de beëindiging direct opeisbaar.

ARTIKEL 11 – AANSPRAKELIJKHEID

11.1 Opdrachtnemer zal de opdracht uitvoeren op de wijze als omschreven in artikel 4. Indien een fout wordt gemaakt doordat Opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan is Opdrachtnemer voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.
11.2 Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden indien en voor zover de daaruit voortvloeiende schade op die derden kan worden verhaald. Opdrachtnemer is gerechtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van door hem ingeschakelde derden mede namens Opdrachtgever te aanvaarden.
11.3 Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de werkzaamheden verricht voor Opdrachtgever door derden die zijn aanbevolen door Opdrachtnemer.
11.4 De in dit artikel vermelde uitsluitingen van de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.
11.5 Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht of uit enige andere hoofde is beperkt tot vergoeding van directe schade tot het bedrag waarop voor het betreffende geval de door Opdrachtnemer gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) aanspraak geeft, met inbegrip van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden voor rekening van Opdrachtnemer komt. Iedere aansprakelijkheid voor indirecte c.q. gevolgschade is uitgesloten.
11.6 Indien, onverminderd het bepaalde in artikel 11.5, Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor schade die niet (geheel) vergoed wordt door haar verzekeraar(s), is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot maximaal het voor (het betreffende onderdeel van) de betreffende opdracht aan Opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium, dan wel in geval van een duurovereenkomst het totaal van het voor (het betreffende onderdeel van) de opdracht in rekening gebrachte honorarium (exclusief BTW) verschuldigd in de periode van één jaar voorafgaand aan het ontstaan van schade, in beide gevallen met een maximum van EUR 50.000,00.
11.7 Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer schadeloos te houden en te vrijwaren voor alle aanspraken van derden – daaronder mede begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en personeel van Opdrachtgever alsmede gelieerde rechtspersonen en ondernemingen en anderen die bij de organisatie van Opdrachtgever betrokken zijn – die voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden van Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever, behoudens voor zover deze aanspraken het gevolg zijn van opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.

ARTIKEL 12-VERVALTERMIJN

12.1 Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen rechtsvorderingen van Opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens Opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door Opdrachtnemer in ieder geval door verloop van één jaar na voltooiing van de betreffende opdracht.

ARTIKEL 13 – RECHTS- EN FORUMKEUZE

13.1 Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer en de uitvoering daarvan en op alle niet-contractuele verbintenissen voortvloeiende uit de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
13.2 Alle geschillen verbandhoudende met, voortvloeiende uit en/of omtrent de uitleg en/of uitvoering van deze Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde te Den Haag.
13.3 In afwijking van het bepaalde in het voorgaande lid kan Opdrachtnemer kiezen voor geschillenbeslechting bij wege van arbitrage door één of drie arbiters, een en ander overeenkomstig het reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut. De arbitrage zal plaatsvinden in Den Haag.
13.4 Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en Engelse taal opgesteld, waarbij de Nederlands tekst prevaleert ingeval van interpretatieverschillen omtrent de inhoud/strekking ervan.

(Versie januari 2021)

ARTIKEL 1. DEFINITIES:

1. Payrollonderneming: de onderneming die in het kader van de uitoefening van zijn bedrijf en op basis van een overeenkomst van opdracht bij haar in dienst zijnde Payrollwerknemers ter beschikking stelt aan opdrachtgevers, teneinde die Payrollwerknemers voor die opdrachtgevers arbeid te laten verrichten onder toezicht en leiding van die opdrachtgevers. Hierbij geldt dat tussen de opdrachtgevers en Payrollwerknemers geen arbeidsovereenkomst bestaat of ontstaat. Evenmin is sprake van een fictieve dienstbetrekking tussen de Payrollwerknemers en de opdrachtgevers zoals bedoeld in art. 2 tot en met 4 van de Wet op de loonbelasting 1964.

2. Payrollwerknemer: de natuurlijke persoon die met de Payrollonderneming een arbeidsovereenkomst c.q. uitzendovereenkomst zoals bedoeld in artikel 7:690 BW is aangegaan, teneinde arbeid voor een opdrachtgever te verrichten onder toezicht en leiding van die opdrachtgever.

3. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die in het kader van zijn beroep of bedrijf en op basis van de in lid 4 bedoelde Opdracht(overeenkomst) Payrollwerknemers van de Payrollonderneming inleent, teneinde deze Payrollwerknemers arbeid voor hem te laten verrichten, zulks onder zijn toezicht en leiding. Onder het begrip Opdrachtgever worden tevens begrepen de aan de Opdrachtgever gelieerde ondernemingen die door/via de Opdrachtgever in contact komen met (aspirant )Payrollwerknemers die aan de Opdrachtgever zijn voorgesteld door de Payrollonderneming. Onder het begrip ‘gelieerde ondernemingen’ in de vorige volzin wordt verstaan:

1. rechtspersonen en vennootschappen die met elkaar in een groep verbonden zijn als bedoeld in artikel 2:24b BW;
2. rechtspersonen die dochtermaatschappij van de Opdrachtgever zijn als bedoeld in artikel 2:24a BW, alsmede vice versa.

4. Opdracht(overeenkomst): de overeenkomst van opdracht tussen de Opdrachtgever en de Payrollonderneming zoals bedoeld in artikel 7:400 e.v. BW op grond waarvan (en in zoverre telkens) een enkele of meerdere Payrollwerknemer(en) door de Payrollonderneming aan de Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld – daaronder mede begrepen de overeenkomst die wordt voortgezet door terbeschikkingstelling van een vervangende Payrollwerknemer – om onder diens toezicht en leiding arbeid te verrichten, zulks tegen betaling van het Opdrachtgeverstarief door de Opdrachtgever aan de Payrollonderneming. Er is reeds sprake van een Opdracht indien Opdrachtgever aan de Payrollonderneming verzoekt over te gaan tot werving en/of selectie van (een) Payrollwerknemer(en).

5. Terbeschikkingstelling: de situatie waarin de Payrollwerknemer door de Payrollonderneming ter uitvoering van een Opdracht feitelijk is uitgeleend aan de Opdrachtgever om voor de Opdrachtgever arbeid c.q. werkzaamheden te verrichten onder toezicht en leiding van die Opdrachtgever, zulks onder instandhouding van de uitzendovereenkomst tussen de Payrollwerknemer en de Payrollonderneming.

6. Uitzendbeding: de schriftelijke bepaling in de uitzendovereenkomst tussen de Payrollwerknemer en de Payrollonderneming en/of in de CAO (indien van toepassing), op grond waarvan de uitzendovereenkomst van rechtswege eindigt doordat de Terbeschikkingstelling van de Payrollwerknemer door de Payrollonderneming aan de Opdrachtgever op verzoek van die Opdrachtgever ten einde komt ( als bedoeld in artikel 7:691 lid 2 BW).

7. Opdrachtgeverstarief: het bedrag dat de Payrollonderneming aan de Opdrachtgever per periode (uur, week, maand of anderszins) in rekening brengt voor de terbeschikkingstelling van een Payrollwerknemer, zoals overeengekomen en eventueel nadien aangepast conform Opdracht en/of deze algemene voorwaarden. Het Opdrachtgeverstarief omvat enerzijds een vergoeding ter volledige dekking van de arbeidskosten van de Payrollwerknemer (het loon, de daarover conform wet, CAO en/of Inlenersbeloning verschuldigde toeslagen zoals vakantietoeslag, ploegentoeslag, overwerktoeslag, pensioenpremie (indien van toepassing), etc., alsmede alle afdrachten die verplicht gesteld zijn bij wet of CAO) en anderzijds een vergoeding voor de door de Payrollonderneming verleende diensten.

8. CAO: de collectieve arbeidsovereenkomst voor Payrollwerknemer.

9. Inlenersbeloning: de rechtens geldende beloning zoals die geldt voor de werknemer in dienst van de Opdrachtgever, werkzaam in een gelijke of gelijkwaardige functie als de Payrollwerknemer (zoals bedoeld in artikel 8 WAADI). De inlenersbeloning kan bestaan uit de navolgende componenten:
– het geldende periodeloon in de schaal;
– de van toepassing zijnde arbeidsduurverkorting, welke naar keuze van de Payrollonderneming kan worden gecompenseerd in tijd en/of geld;
– toeslagen voor overwerk, verschoven uren, onregelmatigheid (waaronder feestdagentoeslag) en ploegentoeslagen;
– initiële loonsverhoging, hoogte en tijdstip als bij de Opdrachtgever bepaald;
– kostenvergoedingen (voor zover de Payrollonderneming deze vrij van loonheffing en premies kan uitbetalen: reiskosten, pensionkosten en andere kosten noodzakelijk vanwege de uitoefening van de functie);
– periodieken, hoogte en tijdstip als bij de Opdrachtgever bepaald.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (schriftelijke en/of mondelinge) aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten, door en met de Payrollonderneming gesloten, waarop de Payrollonderneming deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, alsmede de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard dan ook tussen de Payrollonderneming en een opdrachtgever, voorzover van deze voorwaarden niet door partijen nadrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

2. Deze algemene voorwaarden vervangen eventuele eerdere door de Payrollonderneming gehanteerde algemene voorwaarden.

3. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk verworpen.

4. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn uitsluitend rechtsgeldig, indien en voor zover de Payrollonderneming die afwijking schriftelijk heeft bevestigd.

5. De Opdrachtgever met wie eenmaal op deze voorwaarden werd gecontracteerd wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid daarvan op een later met de Payrollonderneming gesloten overeenkomst in te stemmen.

6. Indien enige bepaling uit deze voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen van de voorwaarden onverkort van kracht blijven en zullen partijen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigbare bepalingen overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de trekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

ARTIKEL 3. AANBIEDINGEN, ETC.

1. Alle aanbiedingen, offertes, prijs- c.q. tarieflijsten, levertijden, e.d. van de Payrollonderneming zijn geheel vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. De Payrollonderneming heeft het recht om binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2. Getoonde en/of verstrekte brochures alsmede andere door de Payrollonderneming verstrekte gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

3. De Payrollonderneming heeft het recht de kosten die verbonden zijn aan de aanbesteding c.q. offerte bij de Opdrachtgever in rekening te brengen, mits de Payrollonderneming de Opdrachtgever vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.

ARTIKEL 4. INFORMATIEPLICHT OPDRACHTGEVER

1. Teneinde de Payrollonderneming in staat te stellen een voor de arbeid gekwalificeerde Payrollwerknemer te werven/selecteren, alsmede de Payrollwerknemer correct te belonen en te informeren, dient de Opdrachtgever, in ieder geval, doch niet uitsluitend, voor het sluiten van de Opdrachtovereenkomst, de navolgende informatie aan de Payrollonderneming te verstrekken, al dan niet na overleg met de Payrollonderneming:

– eventueel toepasselijke CAO die bij Opdrachtgever te gelden heeft c.q. van toepassing is, alsmede bij gebreke van een CAO, de bij Opdrachtgever geldende arbeidsvoorwaardelijke regelingen die voor de arbeidsverhouding tussen de Payrollonderneming en de Payrollwerknemer(s) relevant zijn;
– eventueel op grond van die cao toe te passen Vakkrachtenregeling;
– toepasselijke inlenersbeloning;
– functies, functiebeschrijvingen, de aard van de werkzaamheden, de functie-eisen en functiegroep van de Payrollwerknemer(s);
– standplaats;
– gebruikelijke arbeidsduur per week / maand / periode binnen de onderneming van opdrachtgever;
– arbeids- en rusttijden;
– arbeidsomstandigheden;
– mogelijke aanwezige risico’s en hoe daarmee om te gaan;
– veiligheidsvoorschriften;
– kwaliteits- en hygiëneregelingen;
– toepasselijke toeslagen voor overwerk, verschoven uren, onregelmatigheid (waaronder feestdagentoeslag) en ploegentoeslag);
– de van toepassing zijnde arbeidsduurverkorting per week / maand / jaar / periode;
– initiële loonsverhogingen, hoogte en tijdstip daarvan;
– toepasselijke kostenvergoedingen (denk aan reiskosten, pensioenkosten en andere kostenvergoedingen noodzakelijk vanwege de uitoefening van de werkzaamheden door de Payrollwerknemers);
– toepasselijke periode, hoogte en tijdstippen daarvan;
– afgesproken tarief;
– contactpersoon bij opdrachtgever;
– contactpersoon Payrollonderneming;
– eventueel binnen de onderneming van opdrachtgever geldende arbeidsreglementen en/of gedragsregels en/of andere voor de Payrollonderneming relevante bepalingen / zaken.

2. Indien de Payrollonderneming een ten behoeve van de informatieverstrekking ontwikkeld formulier hanteert, is de Opdrachtgever gehouden dit formulier te gebruiken.

3. Indien bepaalde gegevens nog niet beschikbaar zijn voor het sluiten van de Opdrachtovereenkomst, draagt de Opdrachtgever er zorg voor dat de gegevens in elk geval zo tijdig zijn aangeleverd bij de Payrollonderneming dat deze dit contractueel kan inpassen in de rechtsverhouding met de Payrollwerknemer.

4. Indien en voor zover de Payrollonderneming direct of indirect schade lijdt wegens onvolledige en/of onjuiste informatie van de zijde van de Opdrachtgever dan wel het niet tijdig aanleveren van de informatie, dan is de Opdrachtgever gehouden deze schade, met inbegrip van de alle daadwerkelijke kosten voor juridische bijstand, volledig aan de Payrollonderneming te vergoeden. De Opdrachtgever zal de Payrollonderneming in voorkomend geval dienaangaande vrijwaren.

ARTIKEL 5. FUNCTIE, BELONING EN OPDRACHTGEVERSTARIEF

1. De Payrollonderneming bepaalt aan de hand van de door de Opdrachtgever verstrekte informatie en de haar bekende persoonlijke eigenschappen, kennis en vaardigheden van de voor Terbeschikkingstelling in aanmerking komende Payrollwerknemers, welke Payrollwerknemer ter uitvoering van de Opdracht aan de Opdrachtgever ter beschikking zal worden gesteld.

2. Op basis van de door de Opdrachtgever verstrekte functiebeschrijving wordt door de Payrollonderneming de beloning van de Payrollwerknemer, daaronder begrepen eventuele toeslagen en kostenvergoedingen, vastgesteld. Dit gebeurt conform de bepalingen van de de CAO (indien van toepassing) (waaronder de bepalingen over de inlenersbeloning) en/of de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

3. Het door de Opdrachtgever aan de Payrollonderneming verschuldigde Opdrachtgeverstarief wordt berekend over de uren, dagen, weken of maanden zoals bepaald in, en waarop de Payrollonderneming op grond van de Opdracht aanspraak heeft en wordt altijd ten minste berekend over deze de door de Payrollwerknemer werkelijk gewerkte tijdseenheid.

4. Indien op enig moment blijkt dat de functieomschrijving niet overeenstemt met de werkelijk door de Payrollwerknemer uitgeoefende functie, zal de Opdrachtgever onverwijld aan de Payrollonderneming de juiste functieomschrijving verschaffen. Indien vervolgens naar het oordeel van de Payrollonderneming de Payrollwerknemer niet kwalificeert voor die andere functie, dan is de Payrollonderneming gerechtigd de Terbeschikkingstelling te beëindigen en conform artikel 6 lid 14 in vervanging te voorzien. Voorts zal de Payrollonderneming de beloning van de (vervangende) Payrollwerknemer aan de hand van de nieuwe functieomschrijving (opnieuw) vaststellen. Het Opdrachtgeverstarief wordt dienovereenkomstig aangepast. Het gecorrigeerde Opdrachtgeverstarief is verschuldigd vanaf het moment dat de Payrollwerknemer aanspraak heeft op de aangepaste beloning.

5. Wijziging van functie en/of substantiële wijzigingen in het takenpakket van de Payrollwerknemer door de Opdrachtgever, kan slechts na uitdrukkelijke toestemming van de Payrollonderneming. Indien de Payrollonderneming daartoe toestemming geeft, wordt in voorkomend geval de beloning opnieuw vastgesteld aan de hand van de functieomschrijving en de overige inlichtingen die de Opdrachtgever ter zake dient te verstrekken. Het Opdrachtgeverstarief wordt dienovereenkomstig gewijzigd. De Opdrachtgever is dat tarief vanaf de uitoefening van de nieuwe functie aan de Payrollonderneming verschuldigd.

6. De functie en/of inschaling kan tijdens de Opdracht worden gewijzigd, indien de Payrollwerknemer op die aanpassing in redelijkheid aanspraak maakt met een beroep op wet- en regelgeving, de CAO (indien van toepassing) en/of de Inlenersbeloning. Indien als gevolg hiervan sprake is van een hogere beloning, corrigeert de Payrollonderneming het Opdrachtgeverstarief dienovereenkomstig. Het gecorrigeerde Opdrachtgeverstarief is verschuldigd vanaf het moment dat de Payrollwerknemer aanspraak heeft op de aangepaste beloning.

7. De Payrollonderneming past de Inlenersbeloning toe, indien zij daar op grond van de wet en of de CAO (indien van toepassing) toe gehouden is, dan wel indien dit met de Payrollwerknemer en/of de Opdrachtgever overeengekomen werd. De Opdrachtgever dient de Payrollonderneming tijdig te voorzien van volledige informatie over alle elementen van de Inlenersbeloning. In de beloning en het Opdrachtgeverstarief worden alle bij de Opdrachtgever geldende elementen van de Inlenersbeloning meegenomen. Indien de Inlenersbeloning na de eerste dag van de Terbeschikkingstelling wordt toegepast, wordt het Opdrachtgeverstarief dienovereenkomstig gewijzigd.

8. De Payrollonderneming is voorts gerechtigd het Opdrachtgeverstarief tijdens de looptijd van de overeenkomst aan te passen, indien de kosten voor de Payrollwerknemer stijgen als gevolg van wijzigingen in de wet- en regelgeving (waaronder fiscale en sociale wet- en regelgeving), wijzigingen van de CAO (indien van toepassing) of de daarbij vastgestelde lonen, wijziging van de bij de Opdrachtgever geldende CAO (indien van toepassing) of arbeidsvoorwaardenregeling of de daarin vastgestelde lonen, (periodieke) loonsverhogingen, (eenmalig) verplichte uitkeringen e.d.

9. Overwerk, werk in ploegendiensten, op bijzondere tijden of (feest)dagen en/of verschoven uren worden beloond conform de CAO (indien van toepassing) of, indien van toepassing, de Inlenersbeloning. Dit wordt aan de Opdrachtgever doorberekend.

ARTIKEL 6. OPDRACHT(OVEREENKOMST) EN TERBESCHIKKINGSTELLING

1. Een Terbeschikkingstelling wordt door de Payrollonderneming (schriftelijk) bevestigd aan de Opdrachtgever. In deze bevestiging is, onder verwijzing naar de door de Opdrachtgever verschafte informatie (zie artikel 4 hiervoor), zal (zoveel als mogelijk) worden vermeld:

– de duur van de opdracht (begin en einde; voor bepaalde of onbepaalde tijd);
– (eventueel) aantal Payrollwerknemers;
– (verwachte) omvang van de terbeschikkingstelling: aantal uren per dag, per week of per maand alsmede de normale tijdstippen waarop moet worden gewerkt (arbeids- en rusttijden);
– het Opdrachtgeverstarief voor de Payrollwerknemer;
– de functie van de Payrollwerknemer;
– eventuele overige afspraken of opmerkingen.

2. Aan de Terbeschikkingstelling(en) ligt een tussen partijen overeengekomen opdrachtovereenkomst, zijnde een raamovereenkomst ten grondslag.

3. De terbeschikkingstelling voor bepaalde tijd is een Opdracht die wordt aangegaan:

– of voor een vaste periode;
– of voor een bepaalbare periode;
– of voor een bepaalbare periode die een vaste periode niet overschrijdt.

4. De Terbeschikkingstelling vindt eerst plaats nadat tussen de Payrollonderneming en de Payrollwerknemer een schriftelijke uitzendovereenkomst tot stand is gekomen. Ingeval van een tewerkstellingsvergunningsplichtige vreemdeling of een anderszins vergunningsplichtige vreemdeling (verblijfsvergunning of gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid) zal de Payrollonderneming geen uitzendovereenkomst met de (aspirant-)Payrollwerknemer aangaan en vindt derhalve geen Terbeschikkingstelling plaats, zolang de (aspirant-) Payrollwerknemer niet over de juiste documenten op grond van de Wet arbeid vreemdeling (Wav) beschikt.

5. De Payrollonderneming schiet niet tekort jegens de Opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade, indien de contacten tussen hen, voorafgaande aan een mogelijke Opdracht, waaronder begrepen een concrete aanvraag van de Opdrachtgever om een Payrollwerknemer ter beschikking te stellen, om welke reden dan ook niet of niet binnen de door de Opdrachtgever gewenste termijn, leiden tot de daadwerkelijke Terbeschikkingstelling van een Payrollwerknemer. Voorgaande volzin is van overeenkomstige toepassing indien een Opdracht niet tot een Terbeschikkingstelling leidt, bijvoorbeeld omdat de Payrollonderneming geen gekwalificeerde of beschikbare Payrollwerknemers heeft.

6. Een Terbeschikkingstelling voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de tevoren overeengekomen tijd of door het voordoen van een tevoren overeengekomen objectief bepaalbare gebeurtenis. De Terbeschikkingstelling voor bepaalde tijd kan niet tussentijds worden opgezegd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen werd. De standaard opzegtermijn bedraagt in geval van tussentijdse opzegging één maand.

7. De Opdracht(overeenkomst) voor onbepaalde tijd kan door elk van de partijen worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand.

8. Indien sprake is van een uitzendbeding in de uitzendovereenkomst tussen de Payrollonderneming en de Payrollwerknemer, bedraagt de opzegtermijn in lid 6.

9. Opzegging dient schriftelijk te gebeuren. Het bewijs dat tijdig is opgezegd, rust op de partij die opzegt.

10. De Opdracht(overeenkomst) eindigt met onmiddellijke ingang op het tijdstip dat de Payrollonderneming de buitengerechtelijke ontbinding van de Opdracht(overeenkomst) inroept, omdat de Opdrachtgever in gebreke blijft van zijn verplichtingen uit de Opdracht(overeenkomst) te voldoen, in staat van faillissement is verklaard, aan de Opdrachtgever surséance van betaling is verleend dan wel anderszins de onderneming staakt. Indien de Payrollonderneming van dit recht gebruik maakt, dan laat dit onverlet het recht van de Payrollonderneming volledige schadevergoeding te vorderen van de Opdrachtgever, inclusief alle daadwerkelijk gemaakte kosten voor rechtsbijstand.

11. Het einde van de Opdracht betekent het einde van de Terbeschikkingstelling(en). Beëindiging van de Opdrachtovereenkomst door de Opdrachtgever houdt in beginsel in het verzoek van de Opdrachtgever aan de Payrollonderneming om de Terbeschikkingstelling te beëindigen tegen de datum waarop de Opdracht (rechtsgeldig) eindigt.

12. Indien sprake is van een uitzendbeding in de uitzendovereenkomst tussen de Payrollonderneming en de Payrollwerknemer, dan eindigt de Terbeschikkingstelling van de Payrollwerknemer op verzoek van de Opdrachtgever op het moment dat de Payrollwerknemer meldt dat hij niet in staat is de bedongen werkzaamheden te verrichten wegens arbeidsongeschiktheid. Voor zover nodig wordt de Opdrachtgever geacht dit verzoek te hebben gedaan en zal de Opdrachtgever dit verzoek desgevraagd schriftelijk aan de Payrollonderneming bevestigen.

13. Indien de Payrollonderneming de Payrollwerknemer niet meer aan de Opdrachtgever ter beschikking kan stellen omdat de uitzendovereenkomst tussen de Payrollwerknemer en de Payrollonderneming is geëindigd, dan eindigt de Terbeschikkingstelling van rechtswege en schiet de Payrollonderneming niet toerekenbaar tekort jegens de Opdrachtgever en is de Payrollonderneming evenmin aansprakelijk voor eventuele schade die de Opdrachtgever als gevolg hiervan lijdt.

14. Indien de Terbeschikkingstelling van een Payrollwerknemer eindigt, terwijl de Opdracht nog niet is geëindigd, zal de Payrollonderneming zich inspannen om zo spoedig mogelijk in vervanging van de Payrollwerknemer te voorzien. Vervanging van de Payrollwerknemer mag te allen tijde plaatsvinden zonder voorafgaande goedkeuring door de Opdrachtgever. Indien en voor zover de Payrollwerknemer wordt vervangen door een andere Payrollwerknemer wordt het uurloon van de Payrollwerknemer en daarmee het Opdrachtgeverstarief opnieuw bepaald.

ARTIKEL 7. VERVANGING EN BESCHIKBAARHEID

1. De Payrollonderneming is te allen tijde gerechtigd aan de Opdrachtgever een voorstel te doen tot vervanging van een ter beschikking gestelde Payrollwerknemer door een andere Payrollwerknemer onder voortzetting van de Opdracht, zulks met het oog op het bedrijfsbeleid of personeelsbeleid van de Payrollonderneming, behoud van werkgelegenheid of naleving van geldende wet- en regelgeving. De Opdrachtgever kan een dergelijk voorstel enkel afwijzen, indien hij daar een gegronde reden voor heeft. De Opdrachtgever zal een eventuele afwijzing desgevraagd schriftelijk motiveren.

2. De Payrollonderneming schiet niet toerekenbaar tekort jegens de Opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan de Opdrachtgever, indien de Payrollonderneming om welke reden dan ook een (vervangende) Payrollwerknemer niet (meer), althans niet (meer) op de wijze en in de omvang als bij de Opdracht bepaald of nadien overeengekomen aan de Opdrachtgever ter beschikking kan stellen.

ARTIKEL 8. OPSCHORTING

1. De Opdrachtgever is niet gerechtigd de tewerkstelling van de Payrollwerknemer tijdelijk op te schorten, tenzij anders overeengekomen. Wordt toch opgeschort, anders dan ingeval van overmacht in de zin van artikel 6:75 BW, dan is de Opdrachtgever gehouden voor de duur van de Opdracht het Opdrachtgeverstarief te voldoen over het per periode krachtens de Opdracht laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren en overuren.

2. In afwijking van het in lid 1 bepaalde, zal de Payrollonderneming geen aanspraak maken op het Opdrachtgeverstarief indien de Opdrachtgever afdoende kan aantonen dat tijdelijk geen werk beschikbaar is voor de Payrollwerknemer of de Payrollwerknemer niet tewerk kan worden gesteld én dit schriftelijk wordt overeengekomen én de Payrollonderneming met succes de loondoorbetaling aan de Payrollwerknemer kan uitsluiten.

ARTIKEL 9. ARBEIDSDUUR EN ARBEIDSTIJDEN

1. De Opdrachtgever is zich ervan bewust dat hij wordt aangemerkt als werkgever in de zin van de Arbeidstijdenwet. De Opdrachtgever staat er derhalve voor in dat de arbeidsduur en de rust- en arbeidstijden voldoen aan de wettelijke vereisten. De Opdrachtgever ziet erop toe dat de Payrollwerknemer de rechtens toegestane arbeidstijden en de overeengekomen arbeidsduur niet overschrijdt. De arbeids- en rusttijden van de Payrollwerknemer zijn gelijk aan de bij de Opdrachtgever gebruikelijke tijden en uren, tenzij anders overeengekomen.

2. Indien voor de Opdracht specifieke scholing en/of instructies vereist zijn, dan worden deze uren als gewerkte uren in rekening gebracht aan de Opdrachtgever.

3. De Opdrachtgever is gehouden een Payrollwerknemer die lid is van de ondernemingsraad van de Opdrachtgever of van de Payrollonderneming in de gelegenheid te stellen deze medezeggenschapsrechten uit te oefenen conform de ter zake geldende wet- en regelgeving. Indien de Payrollwerknemer medezeggenschap uitoefent in de onderneming van de Opdrachtgever, dan is de Opdrachtgever logischerwijze tevens het Opdrachtgeverstarief verschuldigd voor de uren waarin de Payrollwerknemer onder werktijd werkzaamheden verricht of opleiding volgt in verband met zijn lidmaatschap van de Ondernemingsraad.

4. Als de Opdrachtgever zijn verplichtingen uit hoofde van dit artikel niet nakomt, is hij gehouden alle directe en indirecte schade die de Payrollonderneming als gevolg daarvan lijdt te vergoeden en de Payrollonderneming in voorkomend geval te vrijwaren.

ARTIKEL 10. TEWERKSTELLING, GOEDE UITOEFENING VAN LEIDING EN TOEZICHT EN ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

1. De Opdrachtgever zal de Payrollwerknemer tewerkstellen conform het bij de Opdracht(overeenkomst) en deze algemene voorwaarden bepaalde.

2. Elke afwijking is slechts mogelijk na schriftelijke instemming van de Payrollonderneming, aan welke instemming voorwaarden door de Payrollonderneming kunnen worden verbonden.

3. Tewerkstelling van de Payrollwerknemer is slechts mogelijk nadat de Payrollonderneming daartoe toestemming heeft verleend, aan welke toestemming eveneens voorwaarden kunnen worden verbonden.

4. De Opdrachtgever zal zich ten aanzien van de Payrollwerknemer bij de uitoefening van het toezicht of de leiding, alsmede met betrekking tot de uitvoering van het werk gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen werknemers gehouden is.

5. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor en vrijwaart de Payrollonderneming tegen eventuele vorderingen van de Payrollwerknemer ter vergoeding van de schade aan zaken van de Payrollwerknemer, door hem gebruikt in het kader van de hem opgedragen werkzaamheden.

6. De Payrollonderneming is niet aansprakelijk voor schade of verliezen die de door de Payrollonderneming uitgezonden Payrollwerknemers veroorzaken aan derden of aan de Opdrachtgever zelf. De Opdrachtgever vrijwaart de Payrollonderneming voor elke aansprakelijkheid van de Payrollonderneming als werkgever van de Payrollwerknemer ter zake.

7. De Opdrachtgever is zich ervan bewust dat hij voor de Arbeidsomstandighedenwet kwalificeert als werkgever van de Payrollwerknemer. Tevens verklaart de Opdrachtgever bekend te zijn met de zorgverplichting voor (ingeleend) personeel ex artikel 7:658 BW. Op grond van het eerste lid van dit wetsartikel is de Opdrachtgever verplicht de lokalen, werktuigen en gereedschappen goed in te richten en te onderhouden. Ook dient hij voor het verrichten van de arbeid maatregelen te treffen en aanwijzingen te geven. De Opdrachtgever dient een en ander te doen in zoverre als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat (ingeleend) personeel schade lijdt.

8. Ingeval van beroepsziekte of bedrijfsongeval, zal de Opdrachtgever hiervan onverwijld de bevoegde instanties én de Payrollonderneming op de hoogte brengen en een schriftelijke rapportage opstellen. De Opdrachtgever overlegt onverwijld een kopie van deze rapportage aan de Payrollonderneming.

9. De Opdrachtgever is gehouden om aan de Payrollwerknemer, ten laatste voor effectieve aanvang van de werkzaamheden, uitgebreid informatie te verschaffen omtrent de in te nemen arbeidsplaats en de vereiste beroepskwalificaties. De Opdrachtgever geeft de Payrollwerknemer actieve voorlichting met betrekking tot de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E).

10. De Opdrachtgever zal aan de Payrollwerknemer vergoeden – daarbij tevens de Payrollonderneming vrijwarend – alle schade die de Payrollwerknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt (met inbegrip van alle daadwerkelijk gemaakte kosten voor juridische bijstand), indien en voor zover de Opdrachtgever en/of de Payrollonderneming daarvoor aansprakelijk is/zijn op grond van artikel 7:658 en/of 7:611 BW. Indien het bedrijfsongeval tot de dood lijdt, is de Opdrachtgever gehouden alle schade (met inbegrip van alle daadwerkelijk gemaakte kosten voor juridische bijstand) te vergoeden onder de hiervoor genoemde voorwaarden conform artikel 6:108 BW.

11. De Opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op eerste verzoek verstrekt de Opdrachtgever een bewijs van verzekering aan de Payrollonderneming.

ARTIKEL 11. TARIEVEN, FACTURATIE EN BETALING

1. Alle door de Payrollonderneming vermelde tarieven zijn exclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.

2. Voor de inzet van een Payrollwerknemer is de Opdrachtgever de Payrollonderneming voor ieder aangevangen maand een in de overeenkomst vastgestelde Inlenersbeloning verschuldigd. De tarieven zijn exclusief reis- en verblijfskosten, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

3. De Payrollonderneming heeft het recht de tarieven eenmaal per kalenderjaar te wijzigen.

4. Indien expliciet overeengekomen, kan ten bewijze van de gewerkte uren worden gebruik gemaakt van door de Opdrachtgever voor akkoord getekende werkbriefjes.

5. Indien de Opdrachtgever de werkbriefjes niet voor akkoord kan of wenst te tekenen, is de Payrollonderneming gerechtigd het aantal gewerkte uren vast te stellen op basis van de aan haar bekende feiten en omstandigheden.

6. Betaling van de facturen dient binnen 10 dagen na dagtekening van de betreffende factuur – zonder enige verrekening, korting of inhouding – plaats te vinden. Alleen rechtstreekse betaling aan de Payrollonderneming werkt bevrijdend.

7. De betalingstermijn zoals bedoeld in lid 9 is een fatale termijn. De Opdrachtgever is in geval van niet-tijdige betaling van rechtswege, zonder vereiste van nadere aanzegging of ingebrekestelling, in verzuim. Vanaf dat moment is de Opdrachtgever over het verschuldigde per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een maand wordt gezien, een vertragingsrente verschuldigd van 1,5% of de wettelijke handelsrente, indien de laatstgenoemde hoger mocht uitvallen, alsmede is de Payrollonderneming bevoegd invorderingsmaatregelen te treffen.

8. Voor rekening van de Opdrachtgever komen alle door de Payrollonderneming gemaakte kosten in verband met het verkrijgen van voldoening in of buiten rechte, welke kosten forfaitair worden vastgesteld op 15% van de openstaande vordering met een minimum van € 2.500,00, onverminderd het recht van de Payrollonderneming de werkelijke kosten die dit bedrag te boven gaan, te vorderen.

9. Bezwaren tegen (de hoogte van) de facturen dienen binnen 5 dagen na dagtekening van de facturen schriftelijk aan de Payrollonderneming te worden gericht, op straffe van verval van dit recht. Reclames als voornoemd schorten de betalingsverplichtingen niet op.

10. Betalingen door de Opdrachtgever dienen eerst ter afdoening van alle verschuldigde (vertragings)rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, ongeacht of de Opdrachtgever aangeeft dat betaling betrekking heeft op een bepaalde factuur.

11. Ter keuze van de Payrollonderneming kan de overeenkomst – in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden – zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.

12. Indien de Opdrachtgever niet-tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is de Payrollonderneming bevoegd de nakoming van de jegens de opdrachtgever aangegane verplichtingen op te schorten, totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn, indien de Payrollonderneming het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de Opdrachtgever te twijfelen.

13. De Opdrachtgever doet afstand van het recht op verrekening ter zake eventuele tegenvorderingen die hij op de Payrollonderneming zou hebben c.q. krijgen. Genoemde afstand van het recht op verrekening geldt eveneens indien de Opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

14. De Payrollonderneming heeft het recht om vooraf zekerheid te vragen, alvorens een aanvang te nemen met het uitlenen van personeel.

ARTIKEL 12. MINIMALE BETALINGSVERPLICHTING

1. De Opdrachtgever is gehouden aan de Payrollonderneming per oproep het Opdrachtgeverstarief te betalen over drie uren indien de Payrollwerknemer zich meldt op de afgesproken tijd en plaats maar door de Opdrachtgever niet in staat wordt gesteld arbeid te verrichten, uiteraard onverminderd de overige verplichtingen van de Opdrachtgever jegens de Payrollonderneming.

ARTIKEL 13. ONTBINDING

1. Indien een partij in gebreke blijft aan zijn verplichtingen uit de c.q. ingevolge de Opdracht(overeenkomst) te voldoen, is de andere partij – buiten hetgeen in de Opdracht(overeenkomst) is bepaald – gerechtigd de Opdracht(overeenkomst) door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijk te ontbinden. De ontbinding zal pas plaatsvinden nadat de in gebreke gestelde partij schriftelijk op de hoogte is gesteld van de ingebrekestelling en hem een redelijke termijn is geboden om de ernstige tekortkoming te zuiveren.

2. Voorts zijn partijen gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, de Opdracht(overeenkomst) buiten rechte – door middel van een aangetekend schrijven – met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien:

a. de andere partij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
b. de andere partij zijn eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
c. de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd;
d. de andere partij zijn huidige onderneming staakt;
e. op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd;
f. de andere partij anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de overeenkomst na te kunnen komen.

3. Indien de Opdrachtgever – na deswege in gebreke te zijn gesteld – enige verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst niet, niet-volledig of niet-tijdig nakomt, is de Payrollonderneming gerechtigd zijn verplichtingen jegens de Opdrachtgever op te schorten, zonder daardoor tot enige schadevergoeding jegens de Opdrachtgever gehouden te zijn. Hiertoe is de Payrollonderneming eveneens gerechtigd in de in het vorige lid van dit artikel bedoelde omstandigheden.

4. Indien de Opdrachtgever op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst had ontvangen, kan hij de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door of namens de Payrollonderneming nog niet is uitgevoerd. Voor de reeds ontvangen prestaties blijft de betalingsverplichting te allen tijde bestaan.

5. Bedragen die de Payrollonderneming vóór de ontbinding aan de Opdrachtgever heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft gepresteerd, blijven onverminderd door de Opdrachtgever aan hem verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

ARTIKEL 14. ANNULERING

1. Annulering door de Opdrachtgever, vóór aanvang van de uitvoering van de overeenkomst, is slechts mogelijk indien de Payrollonderneming daarin toestemt. Alsdan is de opdrachtgever aan de Payrollonderneming ten minste 30% van het overeengekomen tarief voor de overeengekomen duur van de betreffende opdracht verschuldigd.

2. Indien de Opdrachtgever korter dan 5 dagen vóór de afgesproken datum van inzet van de gedetacheerde annuleert, zal de Opdrachtgever het volledige overeengekomen tarief voor de overeengekomen duur van de betreffende opdracht aan de Payrollonderneming moeten betalen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

3. De opdrachtgever is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart de Payrollonderneming ter zake.

ARTIKEL 15. HET AANGAAN VAN EEN ARBEIDSVERHOUDING MET DE PAYROLLWERKNEMER

1. Indien de Opdrachtgever een rechtstreekse arbeidsverhouding aan wenst te gaan met de (aspirant-)Payrollwerknemer, stelt hij daar de Payrollonderneming onverwijld schriftelijk van op de hoogte.

2. Onder arbeidsverhouding met de Payrollwerknemer wordt verstaan:

– Het aangaan van een arbeidsovereenkomst, een opdrachtovereenkomst dan wel een overeenkomst van aanneming van werk door de Opdrachtgever met de Payrollwerknemer voor hetzelfde of ander werk;
– Het ter beschikking laten stellen van de betreffende Payrollwerknemer aan de Opdrachtgever door een derde (bijvoorbeeld een andere Payrollonderneming) voor hetzelfde of ander werk;
– Het aangaan van een arbeidsverhouding door de Payrollwerknemer met een derde voor hetzelfde of ander werk waarbij de Opdrachtgever en die derde in een groep verbonden zijn (als bedoeld in artikel 2:24b BW) dan wel indien de ene een dochtermaatschappij is van de ander (als bedoeld in artikel 2:24b BW).

3. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om een rechtstreekse arbeidsverhouding aan te gaan, indien en voor zover de arbeidsovereenkomst tussen de Payrollwerknemer en de Payrollonderneming niet rechtsgeldig is beëindigd.

4. Indien de Opdrachtgever overeenkomstig het in dit artikel bepaalde een arbeidsverhouding aangaat met een Payrollwerknemer, eindigt de Opdracht tussen de Opdrachtgever en de Payrollonderneming ten laatste met ingang van de dag waarop die arbeidsverhouding aanvangt.

5. Indien de Opdrachtgever, overeenkomstig het hiervoor bepaalde binnen een termijn van drie maanden na aanvang van de terbeschikkingstelling een arbeidsverhouding met de Payrollwerknemer aangaat is de opdrachtgever aan de Payrollonderneming, tenzij anders overeengekomen tussen partijen, de volgende vergoeding verschuldigd:

– Indien de arbeidsverhouding met de Payrollwerknemer aanvangt voordat de terbeschikkingstelling tien gewerkte weken heeft geduurd: een vergoeding ten bedrage van 20% van het laatstelijk geldende opdrachtgeverstarief voor de betrokken Uitzenkracht over een periode van zes maanden;
– Indien de arbeidsverhouding met de Payrollwerknemer aanvangt nadat de terbeschikkingstelling tien gewerkte weken heeft geduurd maar voordat de terbeschikkingstelling negentien gewerkte weken heeft geduurd: een vergoeding ten bedrage van 15% van het laatstelijk geldende opdrachtgeverstarief voor de betrokken Payrollwerknemer over een periode van zes maanden;
– Indien de arbeidsverhouding met de contractor aanvangt nadat de terbeschikkingstelling negentien gewerkte weken heeft geduurd maar voordat de terbeschikkingstelling zevenentwintig gewerkte weken heeft geduurd: een vergoeding ten bedrage van 10% van het laatstelijk geldende opdrachtgeverstarief door de betrokken contractor over een periode van zes maanden.
– Onder ‘gewerkte weken’ wordt in dit artikel verstaan: weken waarin de Payrollwerknemerr bij de Opdrachtgever werkzaam is geweest in het kader van de opdracht, ongeacht het aantal in een week gewerkte dagen of uren.

6. De vergoeding in lid 5 is eveneens verschuldigd wanneer de Opdrachtgever binnen zes maanden nadat een aspirant-Payrollwerknemer aan de Opdrachtgever is voorgesteld een arbeidsverhouding met de aspirant-Payrollwerknemer aangaat. Tevens is de vergoeding in lid 5 verschuldigd indien de Payrollwerknemer binnen zes maanden nadat de Terbeschikkingstelling bij de Opdrachtgever is geëindigd een arbeidsverhouding met de Opdrachtgever aangaat.

7. Indien de Opdrachtgever en de Payrollonderneming nog geen overeenstemming hadden bereikt over het Opdrachtgeverstarief of kan het bedrag sub lid 5 om wat voor reden dan ook niet worden bepaald, dan is de Opdrachtgever aan de Payrollonderneming een vergoeding ineens verschuldigd, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, van
€ 15.000,00 (zegge: vijftienduizend euro) exclusief BTW.

8. De Opdrachtgever dient te allen tijde een eventueel toepasselijk concurrentiebeding (daaronder tevens begrepen het relatiebeding) in de arbeidsovereenkomst tussen de Payrollwerknemer en de Payrollonderneming volledig te respecteren. Op verzoek zal de Payrollonderneming de Opdrachtgever informeren omtrent de inhoud van voornoemd concurrentiebeding. Slechts nadat de vergoeding sub 5. dan wel sub 6. aan de Payrollonderneming is voldaan, zal de Payrollonderneming ontheffing verlenen van het concurrentiebeding, doch alleen jegens de Opdrachtgever. Dit alles voorzover artikel 9a Waadi daar niet aan in de weg staat.

ARTIKEL 16. AANSPRAKELIJKHEID

1. De Opdrachtgever die de verplichtingen die voor hem voortvloeien uit deze algemene voorwaarden niet nakomt, is gehouden tot vergoeding van alle daaruit voortvloeiende schade van de Payrollonderneming, inclusief alle kosten waaronder die van rechtsbijstand, zonder dat voorafgaande ingebrekestelling nodig is, en hij dient de Payrollonderneming zonodig ter zake te vrijwaren. Dit laat onverlet dat de Payrollonderneming eventuele andere vorderingen kan instellen, zoals een eis tot nakoming of het inroepen van ontbinding. Het bepaalde in dit lid is van algemene gelding, zowel – zo nodig aanvullend – ten aanzien van onderwerpen waarbij de schadevergoedingsplicht reeds afzonderlijk in deze algemene voorwaarden is geregeld als ten aanzien van onderwerpen waarbij dat niet het geval is.

2. Behoudens bepalingen van dwingend recht of opzet en/of bewuste roekeloosheid door de Payrollonderneming of diens bedrijfsleiding, is de Payrollonderneming nimmer gehouden tot enige vergoeding van schade van welke aard dan ook, direct of indirect, voortvloeiende uit:

a. het ter beschikking stellen van (een) Payrollwerknemer(en);
b. het eenzijdig opzeggen door, en een doen of nalaten van een Payrollwerknemer, de Opdrachtgever zelf of een derde, waaronder begrepen het aangaan van verbintenissen door de Payrollwerknemer;
c. het eenzijdig beëindigen c.q. ontbinden van de opdracht door Payrollonderneming of Opdrachtgever.

3. De Payrollonderneming is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het ter beschikking stellen van een Payrollwerknemer die niet blijkt te voldoen aan de gestelde eisen, tenzij de Opdrachtgever binnen 3 kalenderdagen na aanvang van de Terbeschikkingstelling een schriftelijke klacht ter zake indient en daarbij aantoont dat de onjuiste selectie het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van de Payrollonderneming. Elk eventueel recht op schadevergoeding vervalt indien de Opdrachtgever niet tijdig een schriftelijke klacht heeft ingediend, waarbij de bewijslast ter zake bij de Opdrachtgever ligt.

4. Onverminderd het in de leden 2 en 3 bepaalde, is de aansprakelijkheid van de Payrollonderneming voor directe schade te allen tijde beperkt tot 25% van het door de Payrollonderneming gefactureerde bedrag over de zes maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis.

5. Aansprakelijkheid van de Payrollonderneming voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is in alle gevallen uitgesloten.

6. De Opdrachtgever vrijwaart de Payrollonderneming voor alle vorderingen van Payrollwerknemers en/of derden welke mogen voortvloeien uit het ter beschikking stellen van Payrollwerknemers, daaronder begrepen alle daadwerkelijk gemaakte kosten voor juridische bijstand.

7. De Opdrachtgever is verplicht om zorg te dragen voor een afdoende aansprakelijkheidsverzekering ter dekking van alle aansprakelijkheden en vrijwaringen zoals genoemd in deze algemene voorwaarden. Op verzoek van de Payrollonderneming verstrekt Opdrachtgever een schriftelijk bewijs van de verzekering.

8. De Payrollonderneming heeft te allen tijde het recht, voor zover mogelijk, eventuele schade van de Opdrachtgever ongedaan te maken. Hiertoe wordt tevens gerekend het recht van de Payrollonderneming maatregelen te treffen die eventuele schade kan voorkomen dan wel beperken.

9. De Payrollonderneming is te allen tijde aansprakelijk voor de afdracht van alle loonheffingen van de door haar ter beschikking gestelde Payrollwerknemers. Desalniettemin, ter voorkoming van een aansprakelijkstelling van de Opdrachtgever ingevolge de inlenersaansprakelijkheid, zal de Payrollonderneming desgewenst een G-rekening ter beschikking stellen, conform hetgeen in artikel 11 is vermeld.

10. Indien de Payrollonderneming wordt geconfronteerd met fiscale en/of sociaalzekerheidsrechtelijke naheffingen en/of boetes die het gevolg zijn van handelen en/of nalaten door de Opdrachtgever, zoals het niet of niet tijdig geven van informatie, dan komen in afwijking van lid 8 deze naheffingen en/of boetes volledig voor rekening van de Opdrachtgever.

ARTIKEL 17. WET ARBEID VREEMDELINGEN

1. In zoverre er sprake is van een tewerkstellingsvergunningsplichtige vreemdeling, zal de Payrollonderneming, in zoverre wettelijk mogelijk uiteraard, toezien op dan wel zorg dragen voor legale tewerkstelling, de naleving van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) en onderliggende wet- en regelgeving. Daarbij baseert de Payrollonderneming zich op de informatie die de Opdrachtgever verstrekt op grond van artikel 4 van deze algemene voorwaarden.

2. De Opdrachtgever dient zich strikt binnen de beperkingen van de verblijfs- en/of tewerkstellingsvergunning te houden (plaats van tewerkstelling, geldigheidsduur, functie en de aard van de werkzaamheden).

3. Op de dag dat de vergunning expireert en er (nog) geen nieuwe vergunning beschikbaar is, eindigt van rechtswege de Terbeschikkingstelling en schiet de Payrollonderneming niet toerekenbaar tekort jegens de Opdrachtgever en is de Payrollonderneming evenmin aansprakelijk voor eventuele schade die de Opdrachtgever lijdt.

4. De Opdrachtgever is zich bewust van het bepaalde in artikel 15 Wav. De Payrollonderneming zal voor de Terbeschikkingstelling zorgdragen voor een afschrift van een voor de overeengekomen arbeid geldige vergunning en een afschrift van een geldig identiteitsbewijs in de zin van artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht van de Payrollwerknemer. Aan de hand van dat document stelt de Opdrachtgever zelf de identiteit van de vreemdeling vast en neemt een afschrift van het identiteitsbewijs op in zijn administratie alwaar het vijf jaren bewaard blijft.

5. De Opdrachtgever is zich ervan bewust dat hij, evenals de Payrollonderneming, werkgever is in de zin van de Wav en derhalve bij constatering van overtredingen van bepalingen van de Wav beboet zal worden op grond van de Wav. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid vanwege de Payrollonderneming, zal de Opdrachtgever alle aan de Payrollonderneming opgelegde boetes en eventuele overige schade die de Payrollonderneming lijdt vergoeden (met inbegrip van de daadwerkelijk gemaakte kosten voor juridische bijstand) en zal de Opdrachtgever de Uitzendorganisatie in voorkomend geval vrijwaren.

ARTIKEL 18. GEHEIMHOUDING

1. De Opdrachtgever en de Payrollonderneming zijn vertrouwelijkheid verschuldigd ten aanzien van elkaar, behoudens wettelijke plicht tot openbaarmaking.

2. De Opdrachtgever kan de Payrollonderneming verzoeken de Payrollwerknemer te binden aan een geheimhoudingsbeding.

3. De Opdrachtgever is in beginsel gerechtigd de Payrollwerknemer rechtstreeks aan een geheimhoudingsbeding te binden. De Payrollonderneming is geen partij bij een dergelijke afspraak en is onder geen beding aansprakelijk voor een dwangsom, boete of schade van de Opdrachtgever als gevolg van schending van de geheimhoudingsplicht door de Payrollwerknemer.

4. De Opdrachtgever zal alle persoonlijke gegevens van de hem ter beschikking gestelde Payrollwerknemer vertrouwelijk behandelen, in ieder geval in overeenstemming met de privacywetgeving (onder meer de Wbp). Nadat de werkzaamheden zijn beëindigd, zal de Opdrachtgever alle verkregen c.q. verzamelde c.q. verwerkte gegevens onverwijld vernietigen.

ARTIKEL 19. RECHTSTREEKSE BETALINGEN EN TER BESCHIKKING STELLEN VAN ZAKEN AAN DE PAYROLLWERKNEMER

1. Het is de Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke instemming van de Payrollonderneming niet toegestaan rechtstreeks betalingen te doen aan de Payrollwerknemer, onder welke titel dan ook. Betalingen aan de Payrollwerknemer bevrijden de Opdrachtgever geenszins van diens betalingsplicht jegens de Payrollonderneming.

2. Het is de Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Payrollonderneming niet toegestaan zaken aan de Payrollwerknemer ter beschikking te stellen die ook privé gebruikt kunnen worden (bijvoorbeeld een auto of een mobiele telefoon).

3. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft met de nakoming van voornoemde verplichtingen, dan dient de Opdrachtgever alle schade, daaronder begrepen een naheffingsaanslag loonheffing, alsmede de daadwerkelijk gemaakte kosten voor juridische bijstand, aan de Payrollonderneming te vergoeden en dient de Opdrachtgever de Payrollonderneming in voorkomend geval te vrijwaren.

ARTIKEL 20. OVERMACHT

1. Ingeval nakoming van datgene waartoe de Payrollonderneming krachtens de met de Opdrachtgever gesloten overeenkomst is gehouden niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toerekenbare niet nakoming aan de zijde van de Payrollonderneming en/of aan de zijde van de voor uitvoering van de overeenkomst door de Payrollonderneming ingeschakelde derden of toeleveranciers dan wel in het geval zich een andere gewichtige reden voordoet aan de zijde van de Payrollonderneming, is de Payrollonderneming gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden dan wel de nakoming van diens verplichtingen jegens de Opdrachtgever gedurende een door hem te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de Opdrachtgever gehouden aan diens verplichtingen jegens de Payrollonderneming tot aan dat moment te voldoen.

2. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet-nakoming zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen en natuurverschijnselen, een en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij de Payrollonderneming, diens toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.

ARTIKEL 21. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

1. Op deze algemene voorwaarden en alle daarmee samenhangende Opdrachten, aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zouden zijn of vernietigd zouden worden, zullen de Opdracht en de overige (algemene) voorwaarden van kracht blijven. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.

3. Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een rechtsverhouding tussen partijen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen (het hoofdkantoor van) de Payrollonderneming is gevestigd.